عکاس وبگرد !

روزی خواهد رسید که دیگر هیچ حرفی از زبانم نخواهی شنید ... چشم هایت برایم کافیست !